JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia No pluralistisko darba attiecibu viedokla darba attiecibam ir raksturiga vairaku ieintereseto personu ar likumigam interesem (tatad markejums "pluralisms"), un dazi interesu konflikti tiek uzskatiti par darba attiecibu raksturigam (piemeram, algas un pelna) . Visbeidzot, kritiska paradigma uzsver antagonistiskus interesu konfliktus starp dazadam grupam (piemeram, konkurejosas kapitalistiskas un darba grupas marksista), kas ir dala no dzilaka sociala konflikta par nevienlidzigam varas attiecibam. Literatura par ekonomiskas izaugsmes ietekmi uz nodarbinatibu un to, ka izaugsme ir saistita ar nodarbinatibu makro, nozares un nozares limeni, tika apkopota 2013. gada. Petnieki atrada pieradijumus, kas liecina, ka razosanas un pakalpojumu pieaugums ir labveligi ietekmejis nodarbinatibu. Vini konstateja, ka IKP pieaugums nodarbinatiba lauksaimnieciba ir ierobezots, bet pievienotas vertibas pieaugumam bija relativi lielaka ietekme. Ietekme uz darba vietu radisanu pec nozares / saimnieciskas darbibas, ka ari pieradijumu kopums un galvenie petijumi.

Ekstraktivajam vielam vini atkartoti atrada plasus pieradijumus, ka nozares izaugsmei ir ierobezota ietekme uz nodarbinatibu. Tomer tekstilizstradajumos, lai gan pieradijumi bija zemi, petijumi liecina, ka izaugsme pozitivi veicinaja darba vietu radisanu. Lauksaimniecibas uznemumos un partikas parstrade vini konstateja, ka ietekmes pieaugums ir pozitivs. Vini konstateja, ka lielaka dala pieejamas literaturas ir nedaudz uzsvertas OECD un videju ienakumu valstis, kur ir pieradits, ka ekonomiskas izaugsmes ietekme uz nodarbinatibu ir pozitiva. Petnieki nav atradusi pietiekamus pieradijumus, lai secinatu, ka izaugsmes ietekme uz nodarbinatibu ir mazattistitajas valstis, lai gan dazi norada uz pozitivo ietekmi, bet citi norada uz ierobezojumiem. Vini iesaka papildinat politiku, lai nodrosinatu ekonomiskas izaugsmes pozitivo ietekmi uz mazak attistito valstu nodarbinatibu. Ar tirdzniecibu, rupniecibu un ieguldijumiem vini tikai konstateja ierobezotu pieradijumu par pozitivu ietekmi uz nodarbinatibu no rupniecibas un investiciju politikas un citiem, kamer pastav lielas pieradijumu strukturas, preciza ietekme joprojam ir apstrideta. Petnieki ir ari izpetijusi attiecibas starp nodarbinatibu un nelikumigam darbibam. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia