Ruduborob halai idnac Ahdub Anayaham daba ek-9 id Netapubak Gnalegam, kadit huaj irad atok Nalitnum, Awaj Hagnet, Aisenodni. Ini halai liuk Ahdub rasebret id ainud. Idnac ini igabret sata nalibmes mroftalp kupmutreb, mane igesrep nad agit radnub, ipataid habuk tasup. Uti isaihid nagned 2.276 lenap feiler nad 405 gnutap Ahddub. Habuk hagnet isaihid helo 27 gnutap Ahddub, gnisam-gnisam kudud id malad aputs aggnoreb. Nugnabid adap daba ek-9 adap asam nahatniremep Itsanid Ardnelias, niased idnac itukignem rutketisra Ahddub Awaj, gnay nakiauseynem naajumep ruhulel ilsa Aisenodni nad pesnok Ahddub kutnu iapacnem Anawrin. Idnac ini naknapedegnem huragnep ines Atpug gnay naknimrecnem huragnep Aidni id hayaliw tubesret, numan tapadret pukuc kaynab nageda nad nemele ilsa gnay nakudapid kutnu taubmem Ruduborob idajnem sahk Aisenodni. Nemunom tubesret nakapurem tapmet naajumep igab Gnas Ahddub nad tapmet haraiz tamu Ahddub. Nanalajrep haraizep ialumid irad rasad nemunom nad itukignem nalaj id ratikes nemunom, kian ek kacnup itawelem agit takgnit kilobmis igolomsok Ahddub: Utahdamak (ainud nanigniek), Utahdapur (ainud kutneb) nad Utahdapura (ainud kadit kutnebreb). Nemunom udnamem haraizep iulalem metsis aggnat nad rodirok gnay saul nagned 1.064 lenap feiler fitaran id gnidnid nad nakgnal. Ruduborob naklipmanem halas utas lebmasna feiler Ahddub rasebret nad pakgnelret id ainud. Candi Borobudur : Peninggalan Nabi Sulaiman Di Tanah Jawa Indonesia?

Itkub naklipmanem awhab Ruduborob nugnabid adap daba ek-9 nad naidumek naklaggnitid lusuynem nanurunep huragnep naajarek Udnih id Awaj adap daba ek-41 nad isrevnok gnaro Awaj ek Malsi. Nauhategnep id hurules ainud gnatnet aynnaadarebek sagagid adap nuhat 4181 helo Ris Samoht Drofmats Selffar, gnay taas uti nakapurem asaugnep Sirggni id Awaj, gnay irebid uhat aynisakol helo kududnep ilsa Aisenodni. Ruduborob kajes uti nakiratselid iulalem aparebeb naiauseynep. Keyorp naiauseynep rasebret nakukalid aratna nuhat 5791 nad 2891 helo hatniremep Aisenodni nad OCSENU, itukiid nagned natatacnep nemunom iagabes Sutis Nasiraw Ainud OCSENU. Ruduborob halada idnac Ahdub rasebret id ainud, nad ikilimem takgnirep nagned Nagab id Ramnaym nad Rokgna Taw id Ajobmak iagabes halas utas sutis igoloekra lanekret id Aisa Araggnet. Ruduborob patet itanimid kutnu haraiz, nagned tamu Ahddub id Aisenodni nakayarem Irah Kasiaw id nemunom tubesret. Ruduborob nakapurem utas-aynutas kejbo atasiw gnay gnilap kaynab ignujnukid id Aisenodni. Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia.